Przewiń Przewiń
dla ukrainy 12
02.04.2024

Obszary NATURA 2000 w OOS – wybrane aspekty

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 stanowi największą skoordynowaną sieć obszarowej ochrony przyrody chronionych na świecie, licząc ponad 26 tys. wyznaczonych dotąd obszarów oraz ok. 18% powierzchni Unii Europejskiej w dziewięciu regionach biogeograficznych. Sieć ta została powołana w celu ochrony najcenniejszych siedlisk oraz miejsc rozrodu i odpoczynku rzadkich i zagrożonych gatunków. Natura 2000 obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, a granice obszarów wykreślone są zarówno na lądzi
dla ukrainy 10
01.02.2024

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Na świecie funkcjonują różne systemy ocen środowiskowych w tym tzw. strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (SOOS) (ang. Strategic Environmental Assessment – SEA). Analizując ich modele, można wyróżnić dwa zasadnicze podejścia. Pierwsze, które zrealizowały bądź zrealizuje większość krajów, polega na naturalnej ewolucji i rozwoju systemu ocen - od projektów pojedynczych inwestycji do ogólniejszych ujęć programów rozwojowych. Takie podejście można określić jako wdrażanie rozwoju zrównoważo
opinia
29.12.2023

Postępowanie OOS – opiniowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko (9)

Opracowany przez zespół autorów raport OOS przyjęty przez inwestora, następnie podlega zaopiniowaniu organu prowadzącego postępowanie oraz innych organów i podmiotów - zgodnie z wymaganiami prawa krajowego. Raport ten może być skoreferowany, poddany publicznej dyskusji lub komisyjnemu przeglądowi przez zespół niezależnych ekspertów.
decyzje
30.11.2023

Postępowanie OOS – podejmowanie decyzji o ustaleniu miejsca i warunków realizacji (9)

Podejmowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunkach realizacji ma szczególne znaczenie w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Organ administracji właściwy do wydania decyzji jest obowiązany do uwzględnienia w postępowaniu wyników przeprowadzonej oceny, w tym przede wszystkim raportu o oddziaływaniu na środowisko, uwag i wniosków zgłoszonych podczas postępowania z udziałem społeczeństwa, opinii organów uzgadniają
konsultacje
27.10.2023

Postępowanie OOS – proces konsultacji (8)

Doświadczenia, nie tylko polskie, z zakresu ocen oddziaływania na środowisko wskazują, że konsultacje prowadzone podczas całego procesu opracowywania raportu OOS oraz wdrażania jego ustaleń są istotnym czynnikiem użyteczności tej procedury w procesie decyzyjnym. Niedostatek konsultacji często prowadzi do konfliktów z lokalnymi społecznościami, co skutkuje dodatkową pracą, opóźnieniem w uzyskiwaniu decyzji oraz realizacji przedsięwzięcia lub dodatkowymi kosztami.
granice
25.09.2023

Postępowanie OOS w aspekcie transgranicznym (7)

Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko stanowi element postępowania w sprawie oceny oddziaływania  na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Postępowanie transgraniczne musi być zakończone przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia.
góry
28.08.2023

Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko (6)

Informacje i wskazówki przedstawione poniżej mogą być pomocne osobom zaangażowanym w opracowanie dokumentacji, np. raportu OOS na etapie wyboru wariantu, analiz i porównań lokalizacji lub rozwiązań technicznych (rys. projektu budowlanego). Prace nad OOS powinny każdorazowo koncentrować się na sekwencji usystematyzowanych działań związanych z przewidywaniem oraz ocenianiem oddziaływań porównywanych wariantów. Przedstawione treści nie zawierają szczegółowych wskazówek lub porad dotyczących metod,
jezioro
27.07.2023

Postępowanie OOS – ustalanie zakresu oceny oddziaływania oraz raportu OOS (5)

Etapem o kluczowym znaczeniu w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest identyfikacja, analiza i ocena oddziaływań środowiskowych oraz jakościowych zmian elementów środowiska w wyniku realizacji  i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Dotyczy to przedsięwzięć, co do których istnieje prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na środowisko.
rzeka
30.06.2023

Postępowanie OOS – kwalifikowanie przedsięwzięć (4)

Proces oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez inwestora jest podejmowany w każdym przypadku, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo wywołania istotnych skutków środowiskowych. Dotyczy to zarówno nowych inwestycji, jak i rozbudowy istniejących obiektów lub ich poważnej modernizacji, np. polegającej na zmianie technologii.
elektrownia_net
07.06.2023

Cele procesu oceny oddziaływania na środowisko (3)

Podstawowym celem ocen oddziaływania na środowisko jest efektywne wprowadzenie zagadnień  ochrony środowiska na kolejnych etapach procesu decyzyjnego dotyczącego przedsięwzięć inwestycyjnych o znaczących skutkach dla środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi. Tego rodzaju przedsięwzięcia o potencjalnie znaczącym wpływie na środowisko zaczynają się od stadium koncepcji i poprzez różnego rodzaju analizy lokalizacyjne, techniczne oraz ekonomiczne przechodzą kolejne etapy weryfikacji. Często st
eu
05.05.2023

Regulacje prawne UE dotyczące procedur OOS (2)

Procedura OOŚ wprowadzona została do systemu prawnego UE w 1985 roku. Zgodnie z tą procedurą duże projekty budowlane i/lub rozwoje, muszą przed rozpoczęciem realizacji zostać ocenione pod kątem wpływu, jaki mogą wywierać na środowisko, zarówno przyrodnicze, jak i na zdrowie i życie ludzi.
studia
18.04.2023

Studium OOS

Celem „Studium OOS” jest przygotowanie ukraińskich specjalistów do samodzielnego szkolenia specjalistów oraz prowadzenia procedur OOS i wykonywania dokumentacji OOS, zgodnie z prawem Unii Europejskiej i wybranymi konwencjami międzynarodowymi.
unsplash
18.04.2023

Szkolenie dotyczące  systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Unii Europejskiej

Celem szkolenia jest zapoznanie z systemem OOŚ jako podstawowym narzędziem ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym oraz wynikającymi z powyższego wymaganiami przy pozyskiwaniu środków finansowych na odbudowę Ukrainy np. z Unii Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, itp.
szkolenia
15.01.2023

Wprowadzenie do ocen oddziaływania na środowisko w Unii Europejskiej (1)

Wsparcie Ukrainy w odbudowie infrastruktury energetycznej, transportowej oraz przemysłu, będzie wymagać wykorzystania środków międzynarodowych instytucji finansowych. Podstawowym warunkiem ich absorpcji jest wykorzystanie instrumentów zarządzania ochroną środowiska, służących ochronie zasobów naturalnych, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa oraz poszczególnych jednostek.

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies