Strona głównaDla UkrainyPostępowanie OOS – opiniowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko (9)
opinia

Postępowanie OOS – opiniowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko (9)

Opracowany przez zespół autorów raport OOS przyjęty przez inwestora, następnie podlega zaopiniowaniu organu prowadzącego postępowanie oraz innych organów i podmiotów - zgodnie z wymaganiami prawa krajowego. Raport ten może być skoreferowany, poddany publicznej dyskusji lub komisyjnemu przeglądowi przez zespół niezależnych ekspertów.

Podstawowym celem opiniowania raportów OOS jest zbadanie poprawności
i adekwatności jego treści, w kontekście m.in. następujących kryteriów:

 

 • odpowiada zakresowi określonemu np. na podstawie kwalifikacji (screening) lub decyzji administracyjnej,
 • zostały określone podstawy prawne związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia,
 • przedstawiono założenia polityki regionalnej i ustalenia dokumentów planistycznych, regionalnych i lokalnych,
 • opisano metody i techniki wykorzystano do prognozowania i oceny oddziaływań; podano ograniczenia w dostępie do informacji, luki w wiedzy itp.,
 • warianty przedsięwzięcia (lokalizacyjne, technologiczne, techniczne i inne) zostały jednakowo scharakteryzowane oraz porównane,
 • warunki wyjściowe (środowiskowe, przestrzenne, społeczne i in.) sprzed podjęcia inwestycji zostały obiektywnie przedstawione,
 • zidentyfikowano i scharakteryzowano znaczące, szkodliwe, niekorzystne ale też pozytywne oddziaływania wraz z uzasadnieniem oceny ich znaczenia,
 • preferowany wariant przedsięwzięcia jest właściwie uzasadniony,
 • środki łagodzące lub ograniczające są adekwatne do znaczących niekorzystnych oddziaływań,
 • podane wytyczne monitorowania fazy realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia umożliwią ocenę jego rzeczywistych skutków środowiskowych,
 • zawartość streszczenia raportu OOS w języku niespecjalistycznym,
 • materiały źródłowe - wiarygodność wykorzystanych informacji.

 

Organ prowadzący postępowanie może nakazać wykonanie dodatkowych prac lub przedstawienie uzupełnień do raportu OOS. Inwestor po uzupełnieniu informacji przedstawi dokumentację OOS, która po ostatecznym zaakceptowaniu zostanie przekazana organom decyzyjnym.

 

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies