Strona głównaDla UkrainyCele procesu oceny oddziaływania na środowisko (3)
elektrownia_net

Cele procesu oceny oddziaływania na środowisko (3)

Podstawowym celem ocen oddziaływania na środowisko jest efektywne wprowadzenie zagadnień  ochrony środowiska na kolejnych etapach procesu decyzyjnego dotyczącego przedsięwzięć inwestycyjnych o znaczących skutkach dla środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi. Tego rodzaju przedsięwzięcia o potencjalnie znaczącym wpływie na środowisko zaczynają się od stadium koncepcji i poprzez różnego rodzaju analizy lokalizacyjne, techniczne oraz ekonomiczne przechodzą kolejne etapy weryfikacji. Często st

Podstawowym celem ocen oddziaływania na środowisko jest efektywne wprowadzenie zagadnień  ochrony środowiska na kolejnych etapach procesu decyzyjnego dotyczącego przedsięwzięć inwestycyjnych o znaczących skutkach dla środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi. Tego rodzaju przedsięwzięcia o potencjalnie znaczącym wpływie na środowisko zaczynają się od stadium koncepcji i poprzez różnego rodzaju analizy lokalizacyjne, techniczne oraz ekonomiczne przechodzą kolejne etapy weryfikacji. Często studium wykonalności przesądza o ostatecznych rozwiązaniach, preferowanych przez inwestora. Po wyborze przez inwestora opcji realizacyjnej zamierzonej inwestycji, musi się on ubiegać o wiele decyzji i pozwoleń, koniecznych dla wyboru lokalizacji, technologii, zatwierdzenia projektu technicznego oraz warunków realizacji inwestycji, w tym związanych z korzystaniem z zasobów środowiska podczas budowy i w fazie jej funkcjonowania. Pozwolenia takie, zgodnie z prawnym porządkiem danego kraju, są wydawane przez organy i instytucje szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego, właściwe do decydowania o gospodarce terenami, zasobami środowiska lub planowaniu zagospodarowania przestrzennego oraz o lokalizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu.

 

Proces projektowania przedsięwzięcia od stadium koncepcji do ostatecznej zgody na realizację składa się z wielu etapów, na których podejmowane są różnego rodzaju decyzje przesądzające o przyszłym kształcie inwestycji. Do pewnego czasu proces decyzyjny przebiegał z uwzględnieniem głównie czynników techniczno-ekonomicznych oraz politycznych. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w krajach Unii Europejskiej zaczęły nabierać znaczenia czynniki i kryteria środowiskowe. Do najskuteczniejszych instrumentów prewencyjnych polityki zrównoważonego rozwoju wprowadzonych w wielu krajach należał system ocen oddziaływania na środowisko.

 

Wykorzystanie metod i procedur OOS umożliwia identyfikację i ocenę skutków, jakie inwestycja może spowodować w środowisku, a zmiany wprowadzane w procesie jej planowania i projektowania mogą ograniczyć szkodliwe oddziaływania lub im zapobiec,
a także zwiększyć korzyści płynące z realizacji inwestycji. W wyniku zastosowania procedury OOS, prowadzonej równolegle z procesami projektowania inwestycji, wariant zatwierdzony do realizacji jest tym, który w najmniejszym stopniu ingeruje w środowisko w stosunku do wariantu pierwotnego.

 

Przed podjęciem decyzji (zgody) na realizację inwestycji oraz określającej warunki korzystania ze środowiska we wszystkich stadiach „cyklu życiowego” inwestycji prowadzone są konsultacje z udziałem organów administracyjnych, organów samorządowych, lokalnych społeczności oraz pojedynczych obywateli. Chodzi bowiem o to, aby uczestnikom postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, inwestorowi, autorom raportu OOS, przedstawicielom organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych umożliwić wykorzystanie praw i kompetencji w celu wydania wyważonej decyzji administracyjnej (zgody na realizację przedsięwzięcia).

 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę raport OOS powinien być pomocny w pracach przygotowawczych, realizacji przedsięwzięcia wraz z inwestycjami towarzyszącymi oraz późniejszej eksploatacji. Niektóre środki łagodzące lub kompensujące niekorzystne oddziaływania powinny być wdrażane od początku procesu inwestycyjnego. Raport powinien także zawierać wymagania dotyczące monitoringu środowiska. W ten sposób raport OOS będzie wykorzystywany na kolejnych etapach realizacji i funkcjonowania inwestycji oraz zarządzania tą inwestycją przez długi okres po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Ocena oddziaływania na środowisko (OOS) jest procesem wywierającym wpływ na proces decyzyjny i zarządzanie inwestycją na wielu etapach. Nie jest to czynność nakierowana na uzyskanie rezultatu, konkretnie - pozwolenia na budowę. Efektywność procesu OOS zależy od jakości analiz możliwych wariantów inwestycyjnych umożliwiających wybór „najkorzystniejszego”  środowiskowo wariantu. Raport OOS jest środkiem prowadzącym do celu, a nie celem samym w sobie.

 

Poniżej przedstawiono definicje pojęć najczęściej używanych w procedurach ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Niektóre definicje wynikają z przepisów prawa, a inne zostały określone na podstawie praktyki ich stosowania.

 

DEFINICJE WYBRANYCH POJĘĆ

Analiza porealizacyjna – raport mający na celu porównanie rzeczywistych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko z ustaleniami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia.

Działania ograniczające – zespół działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia.

Działania zapobiegawcze – zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych oddziaływań na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia.

Inwestor – osoba prawna lub fizyczna inicjująca inwestycję.

Kompensacja – obowiązek naprawienia szkód w środowisku, niekoniecznie poprzez przywrócenie stanu pierwotnego.

Kwalifikacja przedsięwzięcia (inwestycji) (ang. screening) – czynność podejmowana w celu określenia, czy dla konkretnego przedsięwzięcia  jest konieczne przeprowadzenie procesu OOŚ.

Monitoring oddziaływań – zbiór pomiarów i analiz, w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia.

Ocena oddziaływania na środowisko (OOS) (ang. Environmental Impact Assessment, EIA) – proces systematycznego, interdyscyplinarnego identyfikowania i oceniania prawdopodobnych wpływów planowanego przedsięwzięcia oraz  alternatywnych wariantów. Pojęcie OOS obejmuje również dokumenty o charakterze programów, planów, strategii itp. oraz odnosi się  do określonej prawem procedury sporządzania OOS.

Oddziaływanie na środowisko (ang. environmental impact) – każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną działalnością.

Podanie do publicznej wiadomości – ogłoszenie informacji przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie oraz przez obwieszczenie, podanie w prasie, umieszczenie na stronie internetowej lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.

Proponowana działalność (ang. proposed activity) – proponowana nowa działalność oraz rozbudowa lub modernizacja istniejącej inwestycji.

Przedsięwzięcie – każda proponowana nowa działalność oraz budowa nowej lub rozbudowa, względnie modernizacja istniejącej  inwestycji.

Raport o oddziaływaniu na środowisko/ raport OOS (ang. EIA report) -  dokumentacja przedstawiająca rezultaty prac nad oceną oddziaływania na środowisko, będąca podstawą do przeprowadzenia postępowania w sprawie OOS, kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej.

Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – możliwość uczestnictwa zainteresowanych osób w procesie decyzyjnym związanym z ochroną środowiska, poprzez składanie uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie OOS.

Ustalanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ang. scoping) – określanie przez organ administracyjny stopnia szczegółowości informacji poszczególnych elementów raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Warianty (ang. alternatives) – różne sposoby osiągania celów proponowanej działalności, włącznie ze zmianami w lokalizacji, projekcie technicznym, technologii, harmonogramie realizacji, warunkach eksploatacji; uwzględnia się także „opcję zerową” polegającą na nie podejmowaniu działalności.

Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko – to stopień szczegółowości informacji poszczególnych części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi przedsięwzięcia, posiadanym danym i informacjom oraz rodzajowi postępowania administracyjnego.

Oddziaływania skumulowane (ang. cumulative impacts) – łączne zmiany w środowisku spowodowane proponowaną działalnością i inwestycjami towarzyszącymi oraz oddziaływaniami istniejących inwestycji.

 

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies