Strona głównaAktualności Wprowadzenie do ocen oddziaływania na środowisko w Unii Europejskiej
studia

Wprowadzenie do ocen oddziaływania na środowisko w Unii Europejskiej

Wsparcie Ukrainy w odbudowie infrastruktury energetycznej, transportowej oraz przemysłu, będzie wymagać wykorzystania środków międzynarodowych instytucji finansowych. Podstawowym warunkiem ich absorpcji jest wykorzystanie instrumentów zarządzania ochroną środowiska, służących ochronie zasobów naturalnych, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa oraz poszczególnych jednostek.

WSTĘP

Wsparcie Ukrainy w odbudowie infrastruktury energetycznej, transportowej oraz przemysłu, będzie wymagać wykorzystania środków międzynarodowych instytucji finansowych. Podstawowym warunkiem ich absorpcji jest wykorzystanie instrumentów zarządzania ochroną środowiska, służących ochronie zasobów naturalnych, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa oraz poszczególnych jednostek. Jednym z głównych instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do przedsięwzięć [1] jest system ocen oddziaływania na środowisko.

 

CHARAKTER PROCEDURY OOS

W ostatnich dekadach ubiegłego stulecia w wielu krajach uznano potrzebę wdrożenia skutecznej polityki ochrony środowiska, służącej ochronie zasobów naturalnych, warunków zdrowotnych, dobrobytu społeczeństwa i warunków życia poszczególnych jednostek. Wyraziło się to wejściem tych krajów na ścieżkę tzw. „zrównoważonego rozwoju”. Do najbardziej skutecznych instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju,
o charakterze prewencyjnym, należy system ocen oddziaływania na środowisko (system OOS).

Oceny oddziaływania na środowisko to systemowe, interdyscyplinarne identyfikowanie
i określanie (jakościowe i ilościowe) oddziaływań planowanych inwestycji lub innych działań z uwzględnieniem alternatywnych wariantów. Oceny te rozpatrują wpływ poszczególnych wariantów w fazach: budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji, na przyrodnicze, zdrowotne, kulturowe, społeczne i ekonomiczne komponenty środowiska w obszarze oddziaływań, z uwzględnieniem zachodzących w nim procesów.

Pojęcie oceny oddziaływania na środowisko obejmuje również procedurę przeprowadzaną przez podmioty/organy administracyjne na podstawie przepisów prawa, w tym przypadku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady jak np. Dyrektywa 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca Dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Procedury OOS w krajach unijnych uwzględniają również inne dyrektywy unijne oraz konwencje międzynarodowe.

Ocena oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji jest długotrwałym i często etapowym procesem, zakończonym wydaniem pozwolenia na realizację inwestycji. Ma ona umożliwiać realizację celów rozwoju gospodarczego, przy ograniczaniu do minimum strat środowiskowych, a w miarę możliwości ich kompensowaniu.

W procesie OOS istnieje stała grupa czynności, składająca się z sekwencji następujących po sobie działań, w każdym krajowym systemie OOS. Na tych charakterystycznych czynnościach będą koncentrować się kolejne publikacje opracowywane w ramach cyklu EKO-KONSULT dla UKRAINY. Ujęcie zagadnień powinno pozwolić na stosowanie wytycznych i zaleceń przez relatywnie długi okres. Z upływem czasu niektóre treści będą wymagały uaktualnienia, nie tylko ze względu na zmiany w prawie i procedurach, ale także w związku z postępem w stosowanej praktyce OOS.

 

TEMATYKA MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH

Tematyka materiałów informacyjnych będzie się koncentrować na wybranych kluczowych zagadnieniach z zakresu ocen oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć /planowanych inwestycji. Będą to m.in.:

- wybrane zagadnienia prawa UE,

- metody wykonywania ocen oddziaływania na środowisko,

- ustalanie zakresu raportu OOS,

- wykonywanie dokumentacji OOS

- proces konsultacji społecznych oraz opiniowania,

- udział organizacji ekologicznych w procedurze OOS,

- monitorowanie środowiska.

Poniżej przedstawiono przykładową tematykę materiałów informacyjnych. Nie wyczerpuje ona istotnych zagadnień  i w trakcie opracowania może ulegać pewnym modyfikacjom.

Zakres tematyczny materiałów informacyjnych:

1.     Wprowadzenie do Ocen Oddziaływania na Środowisko w Unii Europejskiej

2.     Cele procesu OOS (+definicje)

3.     Regulacje prawne UE dotyczące procedur OOS - I i II kategoria przedsięwzięć

4.     Regulacje prawne UE dotyczące innych instrumentów zarządzania ochroną środowiska powiązane z OOS (pozwolenia zintegrowane, BAT, analizy porealizacyjne, analizy ryzyka, poważne awarie przemysłowe)

5.     Postępowanie OOS – kwalifikowanie przedsięwzięć

6.     Postępowanie OOS – ustalanie zakresu oceny oddziaływania oraz raportu OOS

7.     Postępowanie OOS w aspekcie transgranicznym

8.     Podejmowanie decyzji w procedurze OOS

9.     Wykonywanie OOS – określanie stanu środowiska

10.  Wykonywanie OOS – interakcje pomiędzy inwestycją a środowiskiem i społeczeństwem

11.  Wykonywanie OOS – środki łagodzące

12.  Wykonywanie OOS – monitoring

13.  Wykonywanie OOS – Raport OOS – zakres prac

14.  Wykonywanie OOS – Raport OOS przygotowanie

15.  Konsultacje i udział społeczeństwa

16.  Opiniowanie i uzgadnianie raportów OOS

17.  Wydawanie decyzji o miejscu i warunkach realizacji inwestycji

18.  Znaczenie obszarów sieci Natura 2000 w postępowaniach OOS

19.  Lista kontrolna – obszary zurbanizowane

20.  Lista kontrolna – obszary nadmorskie

21.  Lista kontrolna – Inwestycje przemysłowe

22.  Lista kontrolna – Inwestycje infrastrukturalne

23.  Lista kontrolna – Inwestycje transportowe

24.  Lista kontrolna - Inwestycje rolno-spożywcze[1] Przedsięwzięcie – każda planowana nowa działalność lub inwestycja oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących inwestycji

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies