Informacja o Walnym Zebraniu
Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych


W dniu 7 maja 2002 roku odbyło się w Warszawie pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych, zwołane z inicjatywy Komitetu Założycielskiego. Uczestniczyli w nim założyciele Stowarzyszenia (72 osoby). Zebraniu przewodniczył Jan Żelazo. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił Andrzej Tyszecki, sygnalizując kwestie następujących zagadnień:

 • konieczności profilowania Stowarzyszenia, tj. określenie ram działalności;
 • uwzględnienia kondycji systemu ocen środowiskowych w Polsce, tak ważnego dla ochrony środowiska i funkcjonowania gospodarki;
 • funkcjonowania i sprawności polskiego konsultingu w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej;
 • opracowania wiarygodnego systemu potwierdzania kompetencji członków Stowarzyszenia;
 • ochrony zawodowych interesów doradców i wykonawców opracowań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ocen środowiskowych;
 • racjonalizacji procedur administracyjnych w relacjach konsultant - administracja - inwestor - społeczeństwo;
 • tworzenia prawa z zakresu ocen środowiskowych oraz wdrażania procedur administracyjnych;
 • organizacji i prowadzenia szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji członków; tu pojawiło się pytanie: czy kształcenie powinno być obligatoryjne?
 • zapewnienia realnych i racjonalnych kanałów przepływu informacji.

Dyskusja dotyczyła m.in. następujących kwestii:

 • podejmowania lub niepodejmowania przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i związanych z tym kwestii wiarygodności; ustalono, że Stowarzyszenie nie będzie prowadziło działalności gospodarczej.
 • konieczności przeciwstawienia się obecnym tendencjom pogarszania się poziomu ocen; członkowie Stowarzyszenia chcą aby przynależność do Stowarzyszenia była certyfikatem potwierdzającym, że przekazują odbiorcom prace wysokiej jakości; dlatego też niezbędny jest skuteczny system kwalifikacji i certyfikacji, niezależny, który powinien pozwolić wyróżnić grono osób stosujących dobre praktyki;
 • sposobów weryfikowania i kwalifikacji członków Stowarzyszenia; zgodnie ze statutem Zarząd powoła Komisję Kwalifikacyjną oraz opracuje kryteria weryfikacji (np. wykształcenie, staż, doświadczenie, wykonywane prace); kwalifikacja będzie wewnętrzną procedurą Stowarzyszenia; celem działań będzie osiągnięcie stanu, w którym inwestorzy i administracja państwowa, czy samorządowa będą honorować przedkładane referencje Stowarzyszenia;
 • dotarcia zarówno do inwestorów, jak i do administracji państwowej oraz samorządowej; obie grupy odbiorców zmuszone są oceniać pracę doradców środowiskowych, dlatego należałoby zająć się kształceniem i doskonaleniem kadr samorządowych, jak i prowadzeniem szkoleń dla inwestorów z zakresu problematyki ochrony środowiska.

W związku z bardzo skomplikowanym systemem ochrony środowiska w Polsce Stowarzyszenie powinno wypracować pewien standard ocen środowiskowych. Jeżeli 20 członków Stowarzyszenia zadeklaruje taką chęć, to statut przewiduje możliwość powołania oddziałów Stowarzyszenia, np. w jednym lub w kilku województwach. Zebrani wyrażali nadzieję na powiększenie liczby członków i "zakorzenienie" organizacji w terenie. Warto dodać, że w województwie pomorskim przygotowano już wniosek o utworzenie oddziału terenowego Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych. Statut Stowarzyszenia został opracowany przez prawników z Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu, a następnie przyjęty na zebraniu w dniu 9 maja 2001 roku. Oczywiście, jeżeli w miarę upływu lat i praktyki pewne zapisy okażą się nietrafne - mogą być zmienione. Dotychczas nikt nie wniósł pisemnych uwag do statutu.

W podsumowaniu dyskusji zebrani zaakceptowali przedstawioną przez Andrzeja Tyszeckiego strategię działania Stowarzyszenia, uznając że powinna być uzupełniona o wnioski z dyskusji. W głosowaniu ustalono wysokość składki rocznej (za rok kalendarzowy) na poziomie 100 zł, a kwoty "wpisowego" - 20 zł. Ponieważ statut przewiduje przynależność do Stowarzyszenia tzw. członków wspierających, uznano że nie muszą oni płacić większej składki, ale mogą dodatkowo, po uzgodnieniu z Zarządem, przekazać na rzecz Stowarzyszenia większe sumy.

Zebrani wybrali Zarząd (w nawiasie stanowisko w wyniku ukonstytuowania się Zarządu) w składzie:

 • Jacek Bonenberg
 • Andrzej Deja (Sekretarz)
 • Bronisław Kamiński
 • Ryszard Kowalczyk
 • Radosław Kucharski
 • Witold Lenart (Prezes)
 • Tomasz Podgajniak
 • Urszula Rzeszot (Skarbnik)
 • Andrzej Tyszecki (Vice-prezes)
 • Janusz Żelaziński (Vice-prezes)

Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej w składzie:

 • Bogusława Kram
 • Andrzej Kulig
 • Ryszard Pazdan
 • Aleksander Warchałowski
 • Jan Żelazo (Przewodniczący)

Opracowała: Monika Bednarska