INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
na prace magisterskie i licencjackie związane z problematyką ocen środowiskowych

Pierwszą Nagrodę Redakcji kwartalnika "Problemy Ocen Środowiskowych" otrzymała Mgr inż. Dorota Marta Zawadzka

Tytuł pracy: "Ocena wariantów zapotrzebowania na energię w Polsce w perspektywie roku 2020 przy uwzględnieniu pozyskiwania energii z różnych źródeł"

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska
Promotor: Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski

Drugą Nagrodę Redakcji kwartalnika "Problemy Ocen Środowiskowych" otrzymał Mgr Mateusz Małecki

Tytuł pracy: "Procedury IPPC i OOS w sektorze energetycznym"

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
Promotor: Dr Witold Lenart
INFORMACJA O ROZSZTYGNIĘCIU VI EDYCJI KONKURSU na prace magisterskie i licencjackie związane z problematyką ocen środowiskowych

Konkurs NA PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ OCEN ŚRODOWISKOWYCH ogłoszony przez redakcję "Problemów Ocen Środowiskowych" dotyczył prac obronionych w roku akademickim 2002/2003.

Jury, któremu przewodniczył redaktor naczelny Andrzej Tyszecki, zapoznało się ze zgłoszonymi pracami oraz sprawdziło ich zgodność z tematyką konkursu. Wszystkie prace oceniano z uwzględnieniem takich kryteriów jak: merytoryczna wartość, nowatorstwo ujęcia tematu, możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy, jakość wykorzystanych informacji i ich źródeł.

Po przeprowadzeniu oceny rankingowej oraz dyskusji, postanowiono przyznać następujące nagrody:

 • I NAGRODĘ otrzymuje Michał Aleksander Gryziński za pracę pt. "Analiza przestrzenna lokalizacji składowiska odpadów zawierających azbest na przykładzie województwa podkarpackiego" napisaną pod kierunkiem dr inż. Marka Mroczkowskiego i dr hab. inż. Andrzeja Kraszewskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,

 • II NAGRODĘ otrzymuje Piotr Roczniak za pracę pt. "Opracowanie i wdrożenie mechanizmów umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z polskim prawem ochrony środowiska oraz systemem zarządzania środowiskowego" napisaną pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Grzesik na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

 • III NAGRODĘ otrzymuje Agnieszka Janowska za pracę pt. "Rola procesu ocen oddziaływania na środowisko w tworzeniu programów i strategii sektorowych na przykładzie energetyki" napisaną pod kierunkiem dr Witolda Lenarta na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
Redakcja "Problemów Ocen Środowiskowych"


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU IV I V EDYCJI KONKURSU na prace magisterskie i licencjackie związane z problematyką ocen środowiskowych

Ogłoszony przez redakcję "Problemów Ocen Srodowiskowych" KONKURS NA PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ OCEN ŚRODOWISKOWYCH dotyczył prac obronionych w latach akademickich 2000/2001 oraz 2001/2002.

Jury konkursowe, któremu przewodniczył redaktor naczelny Andrzej Tyszecki, zapoznało sie ze zgłoszonymi pracami oraz sprawdziło ich zgodność z tematyką konkursu. Wszystkie prace oceniano z uwzględnieniem takich kryteriów jak: merytoryczna wartość, nowatorstwo ujęcia tematu, możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy, jakość wykorzystanych informacji i ich zródeł.

Po przeprowadzeniu oceny rankingowej oraz dyskusji, jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I NAGRODĘ otrzymali Aleksandra Adamczewska i Sławomir Tront z Politechniki Śląskiej w Gliwicach za pracę pt. "Aspekty odnowy terenów przywodnych na przykładzie górnego biegu Kłodnicy" napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Wojciecha Opani

 • II NAGRODĘ otrzymał Michał Palmaka z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. "Porealizacyjna ocena oddziaływania na środowisko kopalni wapieni Kowala" napisana pod kierunkiem dr Witolda Lenarta

 • III NAGRODĘ otrzymał Piotr Otawski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę pt. "Znaczenie przyrody ożywionej w ocenach oddziaływania autostrad na środowisko w Polsce i Anglii" napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Jackowiaka

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

 • Magdalena Jedraszko-Macukow ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za pracę pt. "Metodyka sporządzania opracowań, Prognoza oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" napisana pod kierunkiem dr Barbary Szulczewskiej,

 • Paulina Kamińska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za prace pt. "Ocena zagrożenia środowiska przez obiekty istniejące na przykładzie zakładu unieszkodliwiania płynnych odpadów niebezpiecznych w Hawrze (Francja)" napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Kazimierza Garbulewskiego,

 • Katarzyna Ścibior z Politechniki Łódzkiej za pracę pt. "Wplyw spalarni odpadów medycznych na srodowisko naturalne" napisana pod kierunkiem dr inz. Grzegorza Wielgosinskiego.

Podczas Targów "POLEKO" w Poznaniu w dniu 20 listopada 2003 roku odbyła sie mila uroczystosc wreczenia nagród i upominków laureatom konkursu organizowanego przez nasza redakcje. Dyplomy i nagrody wreczali Barbara Kloszewska Dyrektor Departamentu Edukacji i Szkolen w Narodowym Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Michal Nurzynski Dyrektor Biura Informacji, Promocji i Edukacji w Ministerstwie Srodowiska, przy udziale redaktora naczelnego "Problemów Ocen Srodowiskowych" Andrzeja Tyszeckiego.

Redakcja "Problemów Ocen Srodowiskowych"


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU III EDYCJI KONKURSU na prace magisterskie i licencjackie związane z problematyką ocen środowiskowych

Redakcja kwartalnika "Problemy Ocen Srodowiskowych" uprzejmie informuje o wynikach III EDYCJI KONKURSU NA PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE ZWIAZANE Z PROBLEMATYKA OCEN SRODOWISKOWYCH ogloszonego przez nasza Redakcje.

Jury konkursowe, po przeprowadzeniu oceny rankingowej oraz dyskusji, przyznalo nagrody, które otrzymuja:

 • II NAGRODE Magdalena Gruchalska i Julita Ksiezycka z Politechniki Warszawskiej za prace pt. "Metody ocen oddzialywania na srodowisko w zakresie ochrony powierzchni ziemi" napisana pod kierunkiem dr inz. Andrzeja Kuliga.
Dwie równorzedne III NAGRODY:
 • Adam Rybka z Politechniki Lódzkiej Filia w Bielsku-Bialej za prace pt. "Aspekty srodowiskowe w systemach zarzadzania srodowiskowego" napisana pod kierunkiem dr inz. Teresy Szkuty;

 • Jaroslaw Dziemian z Uniwersytetu w Bialymstoku za prace pt. "Zastosowanie procedury oceny oddzialywania na srodowisko na przykladzie zbiornika wodnego Siemianowka" napisana pod kierunkiem dr Danuty Malinowskiej.

Redakcja "Problemów Ocen Srodowiskowych"


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU II EDYCJI KONKURSU na prace magisterskie i licencjackie związane z problematyką ocen środowiskowych

Konkurs NA PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ OCEN ŚRODOWISKOWYCH ogłoszony przez redakcję "Problemów Ocen Środowiskowych" dotyczył prac obronionych w roku akademickim 1998/1999.

Jury konkursowe, po przeprowadzeniu oceny rankingowej oraz dyskusji, przyznalo nagrody, które otrzymuja:

 • I NAGRODE Agnieszce Geziak z Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu za prace pt. "Aspekty ekonomiczno-finansowe i instytucjonalne ocen oddzialywan na srodowisko w Polsce, Unii Europejskiej i wybranych miedzynarodowych instytucjach finansowych"

 • II NAGRODE Slawomirowi Chybinskiemu z Uniwersytetu Wroclawskiego za prace pt. "Zagrozenie srodowiska wodnego przez wysypisko odpadów komunalnych w Polanicy Zdroju"

 • III NAGRODE Aleksandrze Niepokólczyckiej z Politechniki Warszawskiej za prace pt. "Stosowalnosc metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w sporzadzaniu ocen oddzialywania na srodowisko na przykladzie obwodnicy miejskiej"

Redakcja "Problemów Ocen Srodowiskowych"


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU I EDYCJI KONKURSU na prace magisterskie i licencjackie związane z problematyką ocen środowiskowych

Konkurs NA PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ OCEN ŚRODOWISKOWYCH ogłoszony przez redakcję "Problemów Ocen Środowiskowych" dotyczył prac obronionych w roku akademickim 1997/1998.

Jury konkursowe, po przeprowadzeniu oceny rankingowej oraz dyskusji, przyznalo nagrody, które otrzymuja:

 • I NAGRODE ex aequo: Sabinie Bartosewicz z Politechniki Gdanskiej za prace pt. "Gospodarka zuzytymi rozpuszczalnikami na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdanskiej" Mikolajowi Ziembikiewiczowi ze Szkoly Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za prace pt. "Numeryczne modelowanie przeplywu wód podziemnych jako czynnik rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen"

 • II NAGRODE Przemyslawowi Naleckiemu z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie za prace pt. "Badania predkosci infiltracji opadów przez strefe aeracji wapieni jurajskich poludniowej czesci zrebu Bielan"

 • III NAGRODE Grazynie Janas z Uniwersytetu Wroclawskiego za prace pt. "Problemy srodowiska naturalnego Zaglebia Turoszowskiego"

WYRÓZNIENIA:

 • Ninie Dobrzynskiej z Uniwersytetu Warszawskiego za prace pt. "Strategiczne oceny oddzialywania na srodowisko",

 • Jaroslawowi Kowalczykowi z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za prace pt. "Ocena wplywu autostrady A-4 na klimat akustyczny Parku Krajobrazowego Góra Swietej Anny",

 • Marzenie Ksiazek z Politechniki Warszawskiej za prace pt. "Interpretacja stochastyczna wyników badan geochemicznych wód podziemnych w rejonie Huty Ostrowiec".

Redakcja "Problemów Ocen Srodowiskowych"