Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Na Państwa ręce przedkładamy informacje, związane z faktem, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej UE.

Nie ma konieczności kontaktowania się z Nami, ani wypełniania dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami poniżej.

W poniższej tabeli znajdują się informacje o danych osobowych, w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

 

Administratorzy danych osobowych  

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są EKO-KONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000696797, NIP 584-276-37-41, REGON 368356022 oraz  Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 6, 80 – 557 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000097059, NIP 5830000049, REGON 190511486.

 

Dane kontaktowe współadministratorów  

Można się z nami skontaktować:

EKO-KONSULT Sp. z o.o.

- telefonicznie pod numerem: + 48 58 554 31 38

- pod adresem email: biuro@ekokonsult.pl

- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: EKO-KONSULT Sp. z o.o., ul. Narwicka 6, 80 – 557 Gdańsk.

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

- telefonicznie pod numerem: + 48 58 520 77 20

- pod adresem email: ase@ase.com.pl

- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., ul. Narwicka 6, 80 – 557 Gdańsk.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych  

 

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: ochronadanych@ase.com.pl lub  pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Ochrona danych osobowych, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., ul. Narwicka 6, 80 – 557 Gdańsk.

Z osobą wyznaczoną przez Administratorów danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora danych osobowych  

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Panią/Pana z nami— ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- marketingu bezpośredniego produktów lub usług, — ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;

- badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług być może Panią/Pana interesujących;

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umowy/umowami lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (art. 9 ust.2 lit f)

- spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (urzędów skarbowych), ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnieniawymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Kategorie odbiorców danych  

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

·     spółki powiązane z Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.;

·     nabywcy wierzytelności;

·     upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);

·     biura informacji gospodarczej;

·     pośredniczące w zawieraniu umów;

·     świadczące usługi:

      -       z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

      -       drukarskie i archiwizacyjne;

      -       informatyczne i nowych technologii;

      -       marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji);

      -       obsługi telefonicznej lub elektronicznej;

      -       płatnicze;

      -       księgowo-finansowe;

      -       audytorskie i kontrolne;

      -       prawne i windykacyjne;

      -       firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy).

Okres przechowywania danych  

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wykonania umowy/umów — do momentu jej/ich realizacji, rozwiązania lub wygaśnięcia;

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

- marketingu bezpośredniego produktów lub usług — do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

- badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi — do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

- wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych — do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa  

 

Ma Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

- do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczyła/dostarczył, tj. do otrzymania tych danych osobowych jeżeli jest to technicznie możliwe, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z EKO-KONSULT Sp. z o.o. lub Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Prawo do sprzeciwu  

 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

- badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług;

- badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności;

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z EKO-KONSULT Sp. z o.o. lub Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.