Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Opracowanie scenariuszy pożarowych

Scenariusz pożarowy jest istotnym elementem procesu projektowania obiektów przemysłowych. Wywiera on znaczący wpływ na poszczególne branże projektowe oraz wpływa na kształt i formę projektu końcowego. Efektem tego wpływu jest właściwy dobór i zastosowanie zabezpieczeń dopasowanych do specyfiki procesu technologicznego i związanych z nim zagrożeń.

 

Projektowane i modernizowane obiekty przemysłowe; w których w procesach technologicznych przewidywane jest stosowanie mediów stwarzających zagrożenie pożarem i/lub wybuchem; są obiektami istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Polskie prawo traktuje je w szczególny sposób wskazując konieczność przewidzenia możliwych zdarzeń związanych z pożarem/wybuchem, jego oddziaływaniem, a w konsekwencji doborem odpowiednich środków zabezpieczających. Opisane postępowanie nosi nazwę scenariusza pożarowego.

 

Czym jest scenariusz pożarowy?

Scenariusz pożarowy stanowi wytyczną i wsparcie dla inwestora oraz współpracujących z nim projektantów i instalatorów we właściwym doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu w obiektach przemysłowych. Podstawę prawną dla opracowania scenariusza pożarowego stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 

Powyższy akt wykonawczy wskazuje konkretne typy obiektów budowlanych wymagających opracowania scenariuszy pożarowych. Na liście tych obiektów znajdują się m.in. obiekty budowlane (PM) produkcyjne i magazynowe (w tym obiekty przemysłowe).

 

Zgodnie z wyżej wskazanym rozporządzeniem przez scenariusz pożarowy należy rozumieć opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:

  • sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
  • rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

 

W jakim momencie procesu inwestycyjnego powinien powstać scenariusz pożarowy?

Już na etapie koncepcyjnym projektu budowlanego stanowiąc bazową wytyczną dla zespołu projektowego, (gdzie i jakie zabezpieczenia należy zastosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie).

 

Wykreowana koncepcja następnie ulega doszczegółowieniu w projekcie wykonawczym, przyjmując formę np. matrycy, która zawiera zbiór informacji, w jaki sposób należy zaprogramować przewidziane w projekcie urządzenia przeciwpożarowe oraz jakie zależności zachodzą pomiędzy nimi, (czyli jak te zabezpieczenia mają działać/ współdziałać z sobą).

 

Na etapie powykonawczym scenariusz ewoluuje w formę wytycznych eksploatacyjnych dla właściciela/ zarządca obiektu użytkującego zaprojektowane zabezpieczenia.

 

Przy opracowaniu scenariusza na etapie inwestycyjnym istotne znaczenia ma współpraca międzybranżowa projektantów z dziedzin: bezpieczeństwa pożarowego, technologii, architektury, sanitarnej, elektrycznej, automatyki i innych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

 

W momencie przekazania obiektu w użytkowanie szczegółowy scenariusz pożarowy stworzony w procesie inwestycyjnym stanowi podstawę do opracowania procedur zarządzania bezpieczeństwem pożarowym (w tym m.in. ewakuacją) w zakładzie, które przyjmują formę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.