Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z § 6. ust. 1. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zobowiązani są zapewnić opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wyżej wymienione podmioty zobowiązane są także wdrożyć ją do stosowania w obiekcie.

 

Instrukcja jest dokumentem przedstawiającym rozwiązania techniczno-budowlane, instalacyjne, organizacyjne i formalne dotyczące danego obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Instrukcja ta powinna szczegółowo określać istniejące w obiekcie rozwiązania techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także sposoby właściwego użytkowania danego obiektu oraz instalacji i urządzeń z nim związanych –zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej.

 

Poprawnie opracowana instrukcja powinna stanowić kompendium wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej danego obiektu, która może zostać wykorzystana przez użytkowników obiektu oraz podmioty i instytucje zewnętrzne.

 

Opracowanie instrukcji szczególnie dla zakładu przemysłowego wymaga przede wszystkim specjalistycznej wiedzy z dziedziny inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

 

Zakres instrukcji obejmuje:

1.Warunki ochrony przeciwpożarowej:

 • Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji obiektów
 • Charakterystyka zagrożenia pożarowego w zakładzie
 • Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń
 • Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego
 • Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
 • Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych
 • Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe
 • Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących
 • Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób
 • Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
 • Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń
 • Informacje o wyposażeniu w gaśnice
 • Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

2. Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.

4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia.

6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.

7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu.

8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego z uwzględnienie graficznych danych dotyczących w szczególności:Powierzchni, wysokości liczby kondygnacji

 • Odległości od obiektów sąsiednich
 • Parametrów pożarowych występujących substancji palnych
 • Występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych
 • Kategorii zagrożenia ludzi, przewidywane liczby osób w obiektach
 • Lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych skalsyfikowanych, jako strefy zagrożenia wybuchem
 • Podziału obiektów na strefy pożarowe
 • Warunków ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych
 • Miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, miejsc usytuowania materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi
 • Wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych
 • Hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych
 • Dróg pożarowych i innych dojazdów z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.