Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej

Opracowanie obejmuje analizę danych z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego zgodnie z § 4. ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

 

Opracowanie obejmuje ocenę warunków technicznych z zakresu wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej wynikających ze sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń pożarowych; wg następujących punktów:

 • Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji
 • Charakterystyka zagrożenia pożarowego
 • Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń
 • Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego
 • Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
 • Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych
 • Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe
 • Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących
 • Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób
 • Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
 • Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń
 • Informacje o wyposażeniu w gaśnice
 • Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.