Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719) w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie mogą być magazynowane, trzeba dokonać Oceny zagrożenia wybuchem. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Oceny zagrożenia wybuchem obejmuje: wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, klasyfikację stref zagrożenia wybuchem (wraz z graficzną dokumentacją klasyfikacyjną) oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

 

Celem oceny zagrożenia wybuchem (OZW) jest zidentyfikowanie i scharakteryzowanie zagrożenia wybuchem w przestrzeniach technologicznych obiektów przemysłowych lub wykluczenia takiego zagrożenia, z uwagi na parametry zapalności i wybuchowości stosowanych materiałów i w odniesieniu do parametrów realizowanych operacji i procesów.

 

Opracowana ocena zagrożenia wybuchem ułatwia właściwy dobór i instalowanie urządzeń celem ich bezpiecznego stosowania w tym środowisku, z uwzględnieniem rodzaju strefy, grup wybuchowości i klas temperaturowych. Klasyfikację obszarów niebezpiecznych powinno się sporządzać na etapie projektu zasadniczego.

 

Ocena zagrożenia wybuchem może również stanowić część oceny ryzyka, na bazie której sporządzany jest Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (wdrażającym Dyrektywę ATEX USERS 1999/92/WE).