Ryszard Kowalczyk,
Barbara Szulczewska
Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego

Książka informuje o przepisach prawa oraz procedurach związanych z przeprowadzaniem postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów zagospodarowania przestrzennego. Chcemy, aby przyczyniła się do upowszechnienia wzorców postępowań, poprawiając skuteczność procesów planowania przestrzennego, umożliwiając równoważenie rozwoju i zagospodarowania na wszystkich poziomach: krajowym, regionalnym, powiatowym i lokalnym.