Ewa Florkiewicz,
Andrzej Tyszecki
Postępowanie w sprawie OOŚ przy podejmowaniu decyzji administracyjnych

Procedury OOŚ planowanych przedsięwzięć wciąż stwarzają problemy, w których rozwiązaniu powinna być przydatna ta publikacja. Intencją autorów jest przybliżenie wszystkim uczestnikom procesu OOŚ: inwestorom, projektantom, wykonawcom raportów OOŚ, przedstawicielom administracji, samorządów i organizacji ekologicznych - ważnych aspektów procedur i postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Publikacja ma przyczynić się do upowszechnienia wzorców postępowań, poprawiając skuteczność procedowania w sprawach związanych z oceną środowiskowych skutków planowanych przedsięwzięć.