Ryszard Kowalczyk,
Anna Starzewska-Sikorska
Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w układach sektorowych

Książka informuje o przepisach prawa, procedurach związanych z przeprowadzaniem postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentów strategicznych, opracowywanych przez organy administracji publicznej na poziomie krajowym i wojewódzkim. Niniejsza publikacja może przyczynić się do upowszechnienia wzorców postępowań, poprawiając skuteczność procedowania w sprawach związanych z oceną środowiskowych skutków planowanego rozwoju, przyczyniając się do wdrażania zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju w ważnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.