Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Instrukcja Ochrony przed elektrycznością statyczną

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w miejscach pracy, gdzie są wyznaczone strefy zagrożenia wybuchowego wynika z konieczności spełnienia wymagań obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931). Pracodawca musi zapobiegać zapłonowi atmosfer niebezpiecznych również wskutek możliwych wyładowań elektrostatycznych. Ochrona przeciwwybuchowa dotyczy także miejsc pracy, w których osoby wykonują pracę krótkotrwale lub wykonują czynności inspekcyjne.

 

Celem Instrukcji jest wykluczenie następujących zagrożeń wywołanych elektrycznością statyczną:

wybuchowego wynikającego z możliwości zapłonu atmosfery wybuchowej na wskutek wyładowania elektrostatycznego,
niekorzystnego oddziaływania na człowieka, np. porażenie prądem na wskutek wyładowania elektrostatycznego.


Na potrzeby analizy zagrożenia proponujemy dobraną do specyfiki zakładu procedurę stosowaną do oceny i likwidacji zagrożeń pożarowo – wybuchowych wywołanych elektrycznością statyczną.

 

Dzięki zastosowanemu postępowaniu możemy w opracowanej instrukcji wskazać:

procesy powodujące elektryzację,
miejsca powstawania elektryczności statycznej,
zagrożenia jakie może spowodować elektryczność statyczna,
wymagane środki ochrony przed niepożądanymi skutkami elektryczności statycznej.


W związku z tym, że ochrona antyelektrostatyczna musi obejmować oprócz środków technicznych zachowania pracowników, w instrukcji zawarte są także wskazania dotyczące metod wykonywania prac niebezpiecznych. Przeanalizowany jest także proces elektryzacji człowieka, jaki może zajść podczas wykonywania prac.

 

Aby pomóc personelowi w utrzymaniu w dobrym stanie, środków ochrony przed elektrycznością statyczną w Instrukcji zawieramy wskazania dotyczące przeprowadzania kontroli wzrokowej, okresowej, pomiarów profilaktycznych ochrony przed elektrycznością statyczną a także dokumentacji jaką powinien posiadać użytkownik obiektu.

 

Głównymi celami ochrony antyelektrostatycznej są zapobieganie pożarom i wybuchom oraz zapobieganie rażeniom elektrostatycznym pracowników. Metodą osiągnięcia celu jest stosowanie właściwych ochron przed elektrycznością statyczną i metod pracy nie powodujących wyładowań elektryczności statycznej. W celu zapewnienia skuteczności ochrony antystatycznej, musi być ona wdrażana na wszystkich poziomach przygotowania i prowadzenia procesów technologicznych.

 

Instrukcja stanowi organizacyjny środek poprawy bezpieczeństwa użytkowników a także pozwala spełnić wymagania prawne nałożone na użytkownika obiektu.