Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Instrukcja Eksploatacji Urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w Strefach Ex

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady znana jako Dyrektywa ATEX, precyzuje zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia związane z konstrukcją urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Bezpieczeństwo urządzeń technicznych, które mogą spowodować wybuch poprzez swoje własne źródła zapłonu nie może być utracona ani w czasie montażu, ani w trakcie użytkowania czy też remontu. Stawką jest wyeliminowanie zagrożeń wynikających z ewentualnego wybuchu, które mogą być przyczyną poważnej awarii, stanowiącej zagrożenie także dla społeczności lokalnej i środowiska.

 

Niezawodna i bezpieczna praca tych urządzeń zależy w znacznym stopniu od przestrzegania zasad eksploatacji urządzeń przeciwwybuchowych oraz fachowości i umiejętności służb odpowiedzialnych za użytkowanie, utrzymanie ruchu, kontrole, konserwacje i naprawy. Urządzenia właściwie dobrane i zainstalowane zgodnie z przepisami, normami, ustaleniami stacji badawczych oraz zaleceniami producentów, nie powinny przy prowadzeniu eksploatacji w sposób prawidłowy, stwarzać żadnych zagrożeń.

 

Eksploatacja urządzeń elektrycznych zainstalowanych w strefach zagrożonych wybuchem powinna być prowadzona w oparciu o Instrukcje eksploatacji opracowane dla poszczególnych obiektów lub instalacji, charakteryzujących się występowaniem identycznych lub podobnych zagrożeń, zgodnie z przepisami i normami oraz zaleceniami producentów (DTR).

 

Obowiązek opracowania instrukcji eksploatacji wprowadziło Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912) /uchylone od marca 2013r.

 

Obecnie obowiązuje nowela Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. poz.492 , która wskazuje konkretnie, że instrukcja eksploatacji powinna zawierać:

  • charakterystykę urządzeń energetycznych
  • opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań,
  • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem,
  • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia,
  • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia,
  • wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów,
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia,
  • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego,
  • organizację prac eksploatacyjnych,
  • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”.

 

Dział Analiz Technicznych firmy ASE opracował wiele Instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych zainstalowanych w strefach zagrożonych wybuchem rozwiązując problemy kontrahentów. W każdym przypadku zaproponowano odpowiednie rozwiązania organizacyjne lub techniczne.

 

Opracowana instrukcja eksploatacji przeznaczona jest dla przede wszystkim dla prowadzącego eksploatację urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem, kadry kierowniczej zakładu, specjalistów, osób sprawujących funkcje dozoru, a także pracowników eksploatacji wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i pomiarów elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych.

 

Wdrożenie instrukcji eksploatacji prawie zawsze napotyka na trudności organizacyjne, zwłaszcza w zakresie planowania i ewidencji wykonanych kontroli urządzeń. Pomocnym jest opracowany przez specjalistów firmy ASE autorski system wspomagający eksploatację urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem: Inspector-Ex. Więcej o Inspektor-Ex na stronie: http://inspectorex.pl