Wskazówki dla Autorów


Prosimy autorów nadsyłających nam artykuły o przestrzeganie następujących zasad przygotowania tekstu:

  • ustawienia strony: format papieru A4, wszystkie marginesy 2,5 cm,
  • czcionka: Arial - 11 pt (tytuł i śródtytuły - pogrubione),
  • akapity: odstępy między wierszami - pojedyncze, wyrównane do lewej i prawej,
  • w lewym górnym rogu pierwszej strony należy umieścić imię i nazwisko; na końcu tekstu prosimy wpisać tytuł naukowy, imię i nazwisko oraz nazwę firmy i miasto,
  • artykuł należy dostarczyć w jednym egzemplarzu (wydruk) z załączoną dyskietką zapisaną w formacie Word,
  • rysunki należy dostarczyć w 1 egzemplarzu; powinny być zapisane w formacie TIFF lub JPG lub wykonane w sposób umożliwiający ich skanowanie..

Do artykułu należy dołączyć następujące informacje: imię, nazwisko, tytuły naukowe i zawodowe, nazwę instytucji (adres, tel., fax, e-mail), adres domowy (tel., fax, e-mail). Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstów, dokonywania skrótów oraz nadawania własnych tytułów i śródtytułów. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Przedruk materiałów publikowanych w kwartalniku "Problemy Ocen Środowiskowych", z wyjątkiem reklam i ogłoszeń, dozwolony jest bezpłatnie i bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła.

Artykuły oryginalne są recenzowane przez członków Rady Programowej .