Spis treści:

Od Redaktora
Jerzy Jendrośka
Regulacja prawna ocen oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do programów
i planów (strategiczna OOS)
w Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym - stan prac.
Część II
Aleksandra Sas-Bojarska, Andrzej Tyszecki
Wchodzą oceny strategiczne. Część IITomasz Parteka
Regionalne planowanie strategiczne a oceny oddziaływania
na środowisko
Lech Buchelt
Zamierzenia organów administracji państwowej w zakresie norm z serii ISO 14000 i Rozporządzenia Rady EWG „EMAS”
Robert Pochyluk
Niedomagania SZŚ w polskich przedsiębiorstwach
Aleksandra Żelechowska, Witold Dżugan,
Jarosław Szymański
Wymogi normy ISO 14001 dotyczące sterowania operacyjnego w monitorowania
Robert Pochyluk
Seminarium „EMAS Eastwards”
Agnieszka Łopata
Certyfikacja lasów. Pozycja standardów ISO 14001, EMAS
i FSC we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju
w gospodarce leśnej
Witold Wołoszyn
Perspektywy rozwoju systemu OOS w Polsce
Witold Lenart
Boczna szpalta
Kazimierz Równy
Ocena Oddziaływania na Środowisko w prawie USA. Część I
Komisja OOS
Stanowisko Zespołu Roboczego Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko dotyczące projektu II Polityki Ekologicznej Państwa
Informacja o powołaniu stałego Zespołu Roboczego
ds. Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
Program wdrażania w Polsce dyrektywy w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC)
Sektorowa ocena stanu środowiska w górnictwie węgla kamiennego. Informacja przygotowana przez Konsorcjum Wykonawców Studium
Informacja o powołaniu stałego Zespołu Roboczego
ds. Ocen Strategicznych
Witold Lenart
Komentarz aktualny
Andrzej Tyszecki
Jak ocenić sposób zabezpieczenia zapory we Włocławku?
Witold Lenart
Posiedzenie Rady Programowej „Problemów Ocen Środowiskowych”
Helena Pałkowska
Problemy z ocenami środowiskowymi w górnictwie nafty
i gazu
Jerzy Mikołajczak
Potrzeba zmian OOS dla kopalń odkrywkowych
Stefan Zieliński, Maciej Famulski
Nowa koncepcja oceniania oddziaływania technologii chemicznych na środowisko. Część II
Nagrody w konkursie „Problemów Ocen Środowiskowych”
POCZTA
Biegli z zakresu ochrony środowiska - uprawnienia