Spis treści:

Od Redaktora
Jerzy Kołodziejski
Ekologicznie uwarunkowana koncepcja polityki kształtowania polskiej przestrzeni
Aleksandra Sas-Bojarska, Andrzej Tyszecki
Wchodzą Oceny Strategiczne. Część I
Jerzy Jendrośka
Regulacja prawna ocen oddziaływania na środowisko w odniesieniu do programów i planów (strategiczna OOS) w Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym - stan prac. Część IKomisja OOS
Słowo wstępne
Ustalenia Prezydium Komisji ds. OOS przyjęte
na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 1999r.
Ustalenia Prezydium Komisji ds. OOS przyjęte
na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2000r.
Bieżąca informacja nt. prac Komisji ds. OOS
Kierunki działania Komisji ds. OOS
Skład Komisji ds. OOS
Edward T. Józefowicz
Elektrownie jądrowe wokół Polski – potencjalne zagrożenia
Witold Lenart
Komentarz aktualny
Jerzy Jendrośka
Rządowy projekt ustawy o postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz o dostępie
do informacji o środowisku i jego ochronie
Witold Wołoszyn
Wybrane aspekty funkcjonowania systemu OOS w Polsce w latach 1990-1998
Andrzej Tyszecki
Historie nie całkiem u-BIEGŁE
Witold Lenart
Boczna szpalta
Andrzej Kowalczewski
Czy powstaną kaskady na dolnej Wiśle?
Stefan Zieliński, Maciej Famulski
Nowa koncepcja oceniania oddziaływania technologii chemicznych na środowisko. Część I
Alina Matuszak-Flejszman
System zarządzania środowiskowego – aktualna sytuacja w Polsce
Michał Behnke
Ochrona interesów osób trzecich jako przedmiot oceny oddziaływania na środowisko
Jolanta Ślizewska-Rogala
Konsultacje społeczne w świetle przepisów prawa francuskiego
Maria Ebelt
Obszary ograniczonego użytkowania
Grażyna Hadjiraftis
Oceny oddziaływania na środowisko w Programach ISPA
i SAPARD
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Jerzy Jendrośka, Wojciech Radecki: Konwencja o dostępie
do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, z komentarzem
Praca zbiorowa: Droga do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
W sprawie termicznej utylizacji odpadów
Witold Lenart
Seminarium „Aspekty społeczne w lokalizacji nowych inwestycji liniowych”. Józefów koło Warszawy 8 – 10 grudnia 1999r.