Spis treści:

Od Redaktora
Michał Behnke
Demokracja a ochrona środowiska – projekt ustawy
o ocenach
Wanda Pazdan
Handel Pozwoleniami Zbywalnymi na Emisję. Część III. Symulacja działań systemuJerzy Jendrośka, Jan Jerzmański
Aspekty prawne lokalizacji i budowy składowisk odpadów
Michał Behnke
Odpadowe niejasności
Janina Kawałczewska, Witold Lenart
Zasady gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
Maria Ebelt
Oddziaływania środowiskowe inwestycji związanych
z gospodarką odpadami komunalnymi
Jarosław Szymański
Ustawa o odpadach a system zarządzania środowiskowego według ISO 14001
Katarzyna Steczko
Problematyka odpadów wiertniczych w ocenach oddziaływania na środowisko działalności związanej
z poszukiwaniem na lądzie złóż surowców węglowodorowych
Lech J. Sitnik
Bilans ekologiczny termicznej utylizacji odpadów jako przyczynek w ocenie oddziaływania na środowisko
Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką
Andrzej Kaszewski
Baza Danych Systemu Ocen Oddziaływania
na Środowisko Polimpact
Witold Lenart
Potrzeba tła
Aleksandra Sas-Bojarska, Andrzej Tyszecki
Rola OOS w realizacji mostu w Wyszogrodzie
Witold Lenart
Boczna szpalta
Jarosław Zieńko
Procedury opcji ekologicznych w projektowaniu technologii
i produktów bezpiecznych dla środowiska
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Peter Morris, Rriki Therivel (red.): Methods of Environmental Impact Assessment
Mariusz Kistowski, Wojciech Staszek: Środowisko w gminie
Mariusz Kistowski, J. Lendzion, M. Wiechowska, W. Wolniakowski: Jak realizować AGENDĘ 21 w gminie?
Andrzej Baranowski: Projektowanie zrównoważone w architekturze
Franciszek Jurasz: Gmina a problemy odpadów. Kompleksowa gospodarka odpadami w gminie
A. Korzeniowski, M. Skrzypek: Ekologistyka zużytych opakowań
Jan Oleszkiewicz: Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta