Spis treści:

Ryszard Kozakiewicz, Jerzy Mikołajczak
Oceny środowiskowe w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Konferencja w AHG w Krakowie


Andrzej Tyszecki
Miejsce systemu ocen środowiskowych w usprawnianiu systemu zarządzania środowiskiem


Ewa Florkiewicz, Artur Kawicki
Charakterystyka procesu inwestycyjnego planowanych przedsięwzięć w obszarze Morza Bałtyckiego - w świetle nowych przepisów prawnych


Małgorzata Macniak, Robert Pochyluk
Wdrażanie dyrektywy w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń oraz proponowane zmianyWitold Lenart
Boczna szpalta


Komisja OOS
Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen oddziaływania na Środowisko dotyczące problematyki lokalizacji farm elektrowni wiatrowych w granicach polskich obszarów morskich
Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen oddziaływania na Środowisko dotyczące opinii w sprawie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla budowy węzła Międzyzdroje w ciągu drogi krajowej nr 3, w tym raportu o oddziaływaniu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko
Procedura postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S-8
Stanowisko Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen oddziaływania na Środowisko w sprawie "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego"


Aleksandra Sas-Bojarska
Skutki, wpływy, oddziaływania...

Joanna Maćkowiak
Przyrodnicze i społeczne aspekty realizacji farm wiatrowych

Witold Lenart
Paliwa silnikowe - produkt do oceny środowiskowej "Pola elektromagnetyczne 50 Hz w środowisku człowieka"

Andrzej Tyszecki
Elektroenergetyczne inwestycje liniowe na tle zapisów zawartych w ustawach: Prawo ochrony środowiska oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wojciech Szymalski
Planowanie zintegrowane - przeszłość i przyszłość