Spis treści:

Od Redaktora


Ewa Florkiewicz
Nowelizacja Prawa ochrony środowiska - kolejne podejście do zmian w systemie ocen oddziaływania na środowisko


Maria Ebelt
Implikacje w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko spowodowane wdrożeniem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Jerzy Iwanicki
Zintegrowane zarządzanie zasobami wody i warunki jego wdrożenia w PolsceAndrzej Tyszecki
Plan gospodarowania wodami dorzecza instrumentem równoważenia rozwoju


Mariusz Kistowski
Metody sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze (na przykładzie prognoz wpływu na środowisko projektów programu rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego)

Witold Lenart
Boczna szpalta

Leszek Kasprzak
Zasady i techniki zapobiegania awariom przemysłowym i ich skutkom na wszystkich etapach wdrożenia technologii oraz w trakcie eksploatacji instalacji, w których występują substancje niebezpieczne

Komisja OOS
Sprawozdanie z działalności Zespołu Roboczego ds. Ocen Strategicznych
Sprawozdanie z działalności Zespołu Roboczego ds. Inwestycji Liniowych
Sprawozdanie z działalności Zespołu Roboczego ds. BAT
Stanowisko Krajowej Komisji ds. OOS w sprawie przejścia drogi ekspresowej S-8 w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego na etapie uzgodnień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Stanowisko Krajowej Komisji ds. OOS w sprawie rozpatrzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia pn. "Instalacja EKOTERMIX na terenie zakładu produkcji komponentów paliw i biopaliw ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych - EKOMIX w Wieluniu na etapie projektu budowlanego"
Wojewódzkie Komisje ds. OOS

Robert Pochyluk
Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w małych i średnich przedsiębiorstwach

Jarosław Zieńko, Piotr Tokarski, Elżbieta Sieńko
Wybrane zagadnienia z metod opracowań ekofizjograficznych w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów i regionów. Część III


Jarosław Zieńko
Problem wyboru w ocenach oddziaływania na środowisko. Część III. Tworzenie kryteriów oceny oddziaływania na środowisko


PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Stefan Gloger, Andreas Klinke, Ortwin Renn: Kommunikationen über Umweltrisiken zwischen Verharmlosung und Dramatisierung. Iwona Koza (red.): Nowe Prawo wodne (stan prawny na dzień 15 lutego 2002r.) Kazimierz Równy i Jarosław Jabłoński (red.): Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska