Spis treści:

Od Redaktora
Priorytety ekologiczne samorządów u progu wejścia do Unii Europejskiej – wnioski z dyskusji

Ewa Florkiewicz
Planowana nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska - odpowiedzią na potrzebę zmian w systemie ocen oddziaływania na środowisko


Artur Kawicki, Katarzyna Twardowska
Problemy realizacji farm elektrowni wiatrowych w obszarze Morza Bałtyckiego


Małgorzata Typko
Polemika w sprawie pozwoleń zintegrowanychMichał Korkozowicz
Rozszerzona odpowiedzialnosc producenta w rodzimym wydaniu - za wcześnie na ogłaszanie sukcesu


Leszek Kasprzak
Ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej

Witold Wołoszyn
Etapy procedury OOS: ustalanie zakresu (Artykuł dyskusyjny)

Witold Lenart
Boczna Szpalta

Komisja OOS
Protokół z pierwszego plenarnego posiedzenia Krajowej Komisji ds. OOS
Kierunki działania Krajowej Komisji ds. OOS
Zespół Roboczy ds. Inwestycji Liniowych
Zespół Roboczy ds. BAT
Zespół Roboczy ds. Ocen Strategicznych

Ryszard Zakrzewski
Rola Komisji ds. OOS w nowym systemie ocen oddziaływania na środowisko
Stanowisko Krajowej Komisji ds. OOS w sprawie rozpatrzenia zasadności uznania przedsięwzięcia rozbudowy i formowania składowiska odpadów "Żelazny Most" za zadanie rządowe, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
Wojewódzkie komisje ds. OOS


Witold Lenart
Via Baltica, czyli S-8, czyli most na Biebrzy w Parku Narodowym


Krystyna Mieszkowska
Prognozy oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - refleksje praktyka


Artur Kawicki
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym odnośnie planowanych przez stronę niemiecką przedsięwzięć "Jezioro Berzdorf" oraz "Szprewa i Jezioro Blunoer" Notatka z konferencji IAIA '02 Assessing the Impact of Impact Assessment


Przegląd Publikacji
Magdalena Bar, Jerzy Jędrośka, Kamila Tarnacka "Prawo do sądu w ochronie środowiska"
Jan Jerzmański (red.) "Ustawa o odpadach. Komentarz"
Jerzy Jędrośka, Magdalena Bar (red.) "Przepisy o opakowaniach oraz opłacie produktowej i depozytowej . Komentarz"
Ryszard Kowalczyk, Barbara Szulczewska "Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego"
Mariusz Kistowski "Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw"
Marek Szuba (red.) "Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka. Informator – wydanie 2"
Piotr Ilnicki (red.) "Torfowiska i torf"