Spis treści Od Redaktora

Spis treści:

Od Redaktora


Jadwiga Ronikier, Piotr Poborski
Niektóre dylematy wdrażania Dyrektywy IPPC


Piotr Poborski
IPPC - jak to robią Czesi?


Piotr Syryczyński, Jadwiga Ronikier, Waldemar Tuszewicki
Szczególne problemy wdrażania BAT w sektorze paliwowymRobert Adamczyk, Piotr Syryczyński
Legislacja na skażonym gruncie


Katarzyna Papińska
Ochrona przed hałasem na obszarach miejskich w działaniach Najwyższej Izby Kontroli

Komisja OOS
Komisje do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko
Jerzy Jendrośka
Dyrektywa 2001/42/WE o ocenach oddziaływania na środowisko w odniesieniu do programów i planów

Witold Wołoszyn
Etapy procedury OOS: kwalifikacja (artykuł dyskusyjny)

Witold Lenart
Boczna Szpalta

Andrzej Tyszecki
Czy inwestycje liniowe potrzebują odrębnych regulacji prawnych?

Jarosław Zieńko, Piotr Tokarski, Elżbieta Sieńko
Wybrane zagadnienia z metod opracowań ekofizjograficznych w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów i regionów. Część II

Andrzej Sadurski
Państwowa służba hydrogeologiczna w Polsce

Aleksandra Sas-Bojarska
Sąsiedztwo formy, funkcji i znaczeń w ocenach środowiskowych na przykładzie obwodnic drogowych aglomeracji gdańskiej

Jarosław Zieńko
Problem wyboru w ocenach oddziaływania na środowisko. Część II. Porównywanie i modelowanie skutków powodowanych w środowisku