Spis treści:

Od Redaktora
Krzysztof Suliński,
Ryszard Zakrzewski
Zmiany w podziale przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Krzysztof Środecki
Ochrona przed hałasem w działaniach organów administracji szczebla podstawowego
Barbara Wysocka
Pozwolenie zintegrowane - nowy instrument zapobiegania
i kontroli zanieczyszczeń
Monika Bednarska
Informacja o walnym zebraniu SKOŚ
Witold Lenart
Zamiast komentarza aktualnego oraz deklaracji programowej
Janusz Żelaziński
Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej a oceny oddziaływaniana środowisko
Witold Lenart
Boczna szpalta
Andrzej Deja
Przewodnik po ustawie Prawo ochrony środowiska.
Część III
Andrzej Kulig, Andrzej Skalmowski, Rafał Żurowski
Procedura oceny efektów rekultywacji biologicznej terenów zdegradowanych
Karol Koneczny
Sposoby zagospodarowania składowiska odpadów komunalnych. Energetyczne i środowiskowe porównanie różnych metod z wykorzystaniem techniki LCA
Maria Ebelt
Energia odnawialna dobrodziejstwo czy zagrożenie
dla środowiska?
Aleksandra Sas-Bojarska
Oceny środowiskowe w ochronie krajobrazu warownego Gdańska zagrożonego przedsięwzięciami komunikacyjnymi
Ryszard Zakrzewski
Drogi szybkiego ruchu na obszarach chronionych
Piotr Otawski
Procedura oceny oddziaływania na środowisko autostrad
w Anglii i Walii
Helena Pałkowska, Joanna Zaleska-Bartosz
Ochrona wartości przyrodniczych w związku z realizacją gazociągów dalekiego zasięgu