Spis treści:

Od Redaktora
Tomasz Podgajniak
Na kogo ten BAT?
Barbara Szulczewska
strategiczne” a planowanie rozwoju - artykuł dyskusyjny
Ryszard Kowalczyk
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego - artykuł dyskusyjny
Piotr Tokarski
Propozycje do metody sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
Ewa Florkiewicz
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla pozwoleń wodnoprawnych oraz decyzji ustalających warunki prowadzenia robót zmieniających stosunki wodne
Jadwiga Sadurska, Andrzej Tyszecki
Kontrowersje wokół obszarów ograniczonego użytkowania w otoczeniu autostrad
Komisja OOS
Stanowisko Zespołu Roboczego Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie „Oceny oddziaływania na środowisko eksploatacji złoża torfu „Imszar II”
Stanowisko Zespołu Roboczego Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie wniosku o udzielenie koncesji na składowanie odpadów w górotworze w złożu ropy naftowej „Kamień Pomorski”
Stanowisko Zespołu Roboczego Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie zaopiniowania „Oceny oddziaływania na środowisko zbiornika wodnego Jeziorsko na rzece Warcie,
woj. łódzkie i wielkopolskie”
Witold Lenart
Komentarz aktualny
Andrzej Deja
Przewodnik po ustawie Prawo ochrony środowiska. Część II
Mariusz Kistowski
Zarys koncepcji sporządzania opracowań ekofizjograficznych.
Część II
Jarosław Zieńko
Proces oceniania w OOS. Część VI. Modelowanie preferencji, równoważności i nieporównywalności
Krzysztof Środecki
Priorytety w zakresie ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Witold Lenart

Boczna szpalta
Witold Lenart
Składowisko odpadów - obiekt wzmożonego oceniania środowiskowego