Spis treści:

Od Redaktora
Michał Behnke
Kulisy nowego prawa
Danuta Siwa
Ochrona powietrza w świetle projektu ustawy Prawo ochrony środowiska
Ryszard Zakrzewski
Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięćEwa Florkiewicz
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla pozwoleń wodnoprawnych oraz decyzji ustalających warunki prowadzenia robót zmieniających stosunki wodne
Ryszard Kowalczyk
Opracowanie ekofizjograficzne - przyrodniczy fundament wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w planach zagospodarowania przestrzennego
Komisja OOS
Stanowisko Zespołu Roboczego ds. Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie przyszłych zadań i roli Krajowego Centrum BAT
Stanowisko Zespołu Roboczego ds. Autostrad Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie ocen oddziaływania na środowisko autostrady A-2 na odcinkach: Łódź (węzeł Stryków) - Brwinów oraz Brwinów - Siedlce (węzeł Swoboda)
Stanowisko Zespołu Roboczego Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko dotyczące studium pt. „Sektorowa ocena stanu środowiska w górnictwie węgla kamiennego”
Witold Lenart
Komentarz aktualny
Jadwiga Zatorska-Sadurska
Obszar ograniczonego użytkowania przy autostradach płatnych
Andrzej Tyszecki
Czy jest potrzebne Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych?
Janusz Żelaziński
Jak uniknąć dyletantyzmu w OOS?
Witold Lenart
Boczna szpaltay
Jarosław Zieńko, Jerzy Tokarski, Elżbieta Sieńko
Propozycje do metodyki opracowania planu ochrony parku narodowego - wytyczne operatu generalnego
Mariusz Kistowski
Koncepcja gromadzenia i udostępniania informacji
o środowisku jako narzędzia zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów
Jarosław Zieńko, Elżbieta Sieńko
Proces oceniania w OOS. Część II. Formalizacja, hierarchizacja i strukturalizacja
Magdalena Kiejzik-Głowińska, Małgorzata Roge
Jak można skorzystać z doświadczeń zdobytych podczas realizacji gazociągu tranzytowego?
Agnieszka Ciechelska
Oceny oddziaływania na środowisko w działalności międzynarodowych instytucji finansowych
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Michael Carley, Philippe Spapens „Dzielenie się światem...”
Tomasz Parteka „Planowanie strategiczne w równoważeniu struktur regionalnych”
Tadeusz J. Chmielewski „System planowania przestrzennego harmonizującego przyrodę i gospodarkę”
Nowe instrumenty w polityce ekologicznej” pod redakcją Stanisława Czai
Andrzej Tyszecki
Editorial