Spis treści:

Od Redaktora
Jerzy Jendrośka
Ustawa o dostępie do informacji
o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko
Andrzej Kassenberg, Andrzej Tyszecki
System ocen oddziaływania na środowisko
Michał Behnke
Ustawa o ocenach - trudny żywot urzędników Zamiast manifestu założycielskiegoWitold Lenart
Dostęp, postęp i dopust
Andrzej Tyszecki
Komisje w nowym systemie OOS
Ryszard Kowalczyk
Dlaczego strategiczna ocena oddziaływania?
Komisja OOS
Ustalenia Prezydium Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przyjęte na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2000 roku
Protokół z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) Komisji ds. Ocen Oddziaływania
na Środowisko w dniu 23 października 2000 roku
List Prezydium Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
Witold Lenart
Komentarz aktualny
Bogdan Ołdakowski
Informacja o środowisku – obowiązek czy pozytywny wizerunek?
Jarosław Zieńko, Elżbieta Sieńko
Proces oceniania w OOS. Część I. Rozróżnienie wstępne
Aleksandra Sas-Bojarska
Ochrona krajobrazu a zabezpieczenia akustyczne przy projektowaniu autostrad na terenach zurbanizowanych
Jadwiga Zatorska-Sadurska
Porealizacyjna ocena oddziaływania na środowisko I nitki gazociągu tranzytowego – wyniki badań terenowych
Monika Bednarska
Proces OOS bazy paliw w Ostrowie Wielkopolskim wraz
z rurociągiem z Płocka
Witold Lenart
Boczna szpalta
Andrzej Tyszecki
Editorial