Spis treści:

Od Redaktora
Andrzej Deja
Uwarunkowania zmian
w przepisach i procedurach ocen oddziaływania na środowisko
Witold Lenart
Strategiczna ocena oddziaływania polskiej sieci autostrad
na środowiskoJadwiga Zatorska-Sadurska
Niektóre problemy OOS w procedurze inwestycyjnej autostrad płatnych
Tomasz Parteka
Warunki równoważenia rozwoju dróg ruchu szybkiego
w Polsce (z doświadczeń OOS autostrad)
Monika Bednarska, Andrzej Tyszecki
Problemy środowiskowe a procedury decyzyjne
w przygotowaniu inwestycji autostradowych
Aleksandra Sas-Bojarska
Krajobraz dróg w ocenach oddziaływania na środowisko
Grażyna Korzeniak
Cele prognozowania skutków środowiskowych
w miejscowym planowaniu przestrzennym
Bogusława Kram
Etapowe sporządzanie ocen oddziaływania na środowisko
(z praktyki wykonywania ocen oddziaływania
na środowisko)
Barry Mould
Przegląd ekologiczny niektórych branż przemysłu spożywczego
Maria Ulman-Bortnowska
Prawne aspekty likwidacji zanieczyszczeń naftowych
w obiektach naftowych
Informacja o konkursie na najlepszą pracę magisterską
i licencjacką dotyczącą ocen oddziaływania na środowisko
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Kennedy William V., Environmental Impact Assessment and Highway Planning: a Comperative Case Study Analysis of the United States and the Federal Republic of Germany
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych: Oceny oddziaływania dróg na środowisko