Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Analiza Ryzyka Wybuchu

W środowisku pracy, w którym z przyczyn wynikających z cech miejsc pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa należy dokonać kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością jej wystąpienia tj. dokonać analizy i oceny ryzyka wybuchu (§ 4. ust. 4. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. (Dz. U. Nr 138, poz. 931).

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w analizie i ocenie należy uwzględnić m.in. eksploatowane instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania, prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych w określonych miejscach, prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu oraz rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

 

Wyniki analizy ryzyka wybuchu stanowią bazę dla podjęcia decyzji dotyczącej przyjęcia określonej koncepcji ochrony przeciwwybuchowej.

 

Zgodnie rozporządzeniem MG pracodawca aby zapobiegać wybuchom i zapewnić ochronę przed skutkami, powinien stosować odpowiednie do rodzaju działalności techniczne lub organizacyjne środki ochronne.

 

Określając środki ochronne pracodawca, musi zapewnić realizację następujących celów w podanej kolejności: zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej, zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej, ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu w celu zapewnienia ochrony zdrowia bezpieczeństwa osób pracujących.

 

Analiza ryzyka wybuchu stanowi istotny element Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem.