Spis treści:


Od Redaktora


Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka
Odstąpienie od oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w świetle orzecznictwa ETS - kryteria i konsekwencje prawne


Michał Behnke
Karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia

Od Redaktora


Sergiusz Urban
Trzy rodzaje decyzji środowiskowych


Michał Behnke
Trojako o ocenach


Marcin Pchałek
Problematyka ustalania progów i kryteriów klasyfikacji przedsięwzięć z grupy II


Witold Lenart
Zmiany klimatu - poważne wyzwanie dla ocen


Andrzej Tyszecki
Problemy wdrażania planów gospodarowania wodami


Joanna Borzuchowska
Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym - potrzeba zmian?


Magdalena Kiejzik-Głowińska, Andrzej Tyszecki
Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Żuławskiego”


Lidia Kruk-Dowgiałło, Jacek Nowacki, Radosław Opioła
Problemy realizacji obecnych i przyszłych przedsięwzięć w polskich obszarach morskich


Witold Lenart
Boczna szpalta


Artur Michałowski
Usługi środowiska a ład środowiskowy


Aleksandra Sas-Bojarska
Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Część II


Robert Pochyluk
IPPC w polskiej praktyce


Przegląd publikacji

Postępowanie administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Ochrona łączności ekologicznej w Polsce

Komplet podręczników na temat międzysektorowego oddziaływania programu Natura 2000

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE