Spis treści:


Od Redaktora


Ewa Florkiewicz
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych


Sergiusz Urban
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko w ustawie z 3 października 2008 r.

Jacek Jaśkiewicz
Polityka ochrony środowiska UE a polityka energetyczna kraju oraz polityki rozwojowe


Mariusz Kistowski, Anna Szczypińska, Katarzyna Michałowska
Wskaźniki skuteczności ochrony przyrody w dokumentach z zakresu polityki ekologicznej - potrzeby a rzeczywistość


Witold Lenart
Boczna szpalta


Artur Michałowski
Ekosystemowe procesy zachowania różnorodności biologicznej jako usługi środowiska


Zenon Tederko
Analiza ex-ante szkód w środowisku na przykładzie projektu budowy hipotetycznej drogi międzynarodowej. Część IIW trosce o wodę…


Halina Czarnecka, Marcin Jacewicz
System monitorowania ryzyka powodziowego na Żuławach


Andrzej Lewandowski, Jan M. Węsławski
Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w obszarach morskich


Dorota Waloszczyk
Możliwości wykorzystania programów ochrony środowiska przed hałasem w ocenach oddziaływania na środowisko, na przykładzie dokumentu poznańskiego i gdyńskiego


Katarzyna Kaim
Ochrona środowiska w niemieckich projektach badawczych - próba identyfikacji aktualnych zagadnień


Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze


Przegląd publikacji
Leksykon ochrony środowiska Odpowiedzialność administracyjno-prawna w ochronie środowiska Oceny oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju Marketing terytorialny