Spis treści:


Od Redaktora


Michał Behnke
Problemy oceny wykonalności środowiskowej przedsięwzięć infrastrukturalnych przedstawianych do współfinansowania ze środków wspólnotowych


Mariusz Kistowski
Projekt Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 jako przykład kryzysu w planowaniu strategicznym ochrony środowiska w Polsce. Arytkuł dyskusyjny

Tomasz Tadeusz Koncewicz, Marcin Pchałek, Adam Juchnik
Wdrażanie wspólnotowego sytemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce - przeszkody prawne i faktyczne


Andrzej Tyszecki
Gospodarowanie wodami a równoważenie rozwoju


Anna Mitraszewska-Ostapowicz
Projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - dokumenty przekazane do konsultacji


Iwona Gawłowska
Frontem do społeczeństwa czyli III Krajowe Forum Wodne


Aleksandra Sas-Bojarska
Dylematy planisty przestrzennego - czy przekopać Mierzeję Wiślaną?


Komisja OOS

Stanowisko Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie kwalifikacji procesów zagospodarowania odpadów

Stanowisko Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie rozpatrzenia projektu „Strategii rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Część I: korytarz drogowy. Etap II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego dokumentu

Witold Lenart
Boczna szpalta


Artur Michałowski
Ekosystemowe procesy rozkładu materii organicznej i odpadów jako usługi środowiska


Leszek Mering, Marcin Pchałek
Ocena prawidłowości i jakości procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013