Spis treści:


Od Redaktora


Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar
Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania na środowisko - problemy prawne na tle ustawy z 3 października 2008 r.


Sergiusz Urban
Kiedy ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie jest niezbędna?


Mariusz Kistowski
Problematyka korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko na poziomie krajowym i regionalnym

Monika Bednarska
Miejsce problematyki korytarzy ekologicznych w dokumentach z zakresu planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego - refleksje po konferencji w Białowieży w dniach 20 - 22 listopada 2008 r.


Magdalena Kiejzik-Głowińska, Andrzej Tyszecki
Rozbudowa dróg i autostrad - szansa dla rozwoju. Zagrożenie dla powiązań przyrodniczych


Komisja OOS

Stanowisko Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie projektu budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie

Stanowisko Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie oceny wariantów przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo ekologiczne stopnia we Włocławku

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 - omówienie


Anna Mitraszewska-Ostapowicz
Polityka morska Unii Europejskiej


Przegląd publikacji

Prawo ochrony środowiska i prawo karne

Prawo ochrony przyrody, stan obecny, problemy, perspektywy

Halina Martuszewska
„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I” - „Przebudowa ujścia Wisły”


Łukasz Chudy
Kilka uwag w sprawie gospodarki wodnej na zbiorniku Czorsztyn-Niedzica w czasie wezbrania w lipcu 1997 r.


Witold Lenart
Boczna szpalta