Spis treści:

Od Redaktora
Ewa Florkiewicz, Katarzyna Kot
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów - na przykładzie dokumentów programowych Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
Przeczytaj fragment

Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - problemy praktyczne
Przeczytaj fragment

Ewa Florkiewicz
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w procesie inwestycyjnym - dotychczasowe doświadczenia
Przeczytaj fragment
Sergiusz Urban
Opinie Komisji Europejskiej w sprawie planów i przedsięwzięć negatywnie oddziałujących na obszary Natura 2000
Przeczytaj fragment

Janusz Żelaziński
Krytycznie o "Strategii gospodarki wodnej"


Stanisław Witczak, Tomasz Walczykiewicz
Rola planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza w strategii ochrony wód podziemnych i powierzchniowych Polski


Andrzej Jagusiewicz
Ocena oddziaływania Strategii Tematycznej Ochrony Powietrza (STOP) na gospodarkę Polski: czy STOP dla STOP-u?


KOMISJA OOS
Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie złożonych przez organizacje ekologiczne odwołań od wydanych przez Wojewodę Podlaskiego zezwoleń na realizację przedsięwzięć drogowych w obszarach Natura 2000 w ciągu dróg krajowych nr 8 i 19


Michał Behnke
Prawnik odpowiada


Bogna Czajka
Zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami oraz nowe regulacje ustawowe dotyczące tematyki odpadowej

Witold Lenart
Boczna szpalta

Maria Ebelt
Ochrona środowiska w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Bogna Wiszniewska
Projekt Phare PL 2003/005-710.05.01 Usługi szkoleniowe dla administracji publicznej: "Wdrażanie dyrektywy IPPC i aspektów dyrektywy EIA"