Spis treści:

Od Redaktora
Andrzej Mizgajski
Uwarunkowania i kierunki gospodarowania zasobami wodnymi w strategii gospodarki wodnej


Bronisław Kamiński, Ewa Pasiciel
Strategia gospodarki wodnej w Polsce a wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej


APEL KOMITETU "Człowiek i Środowisko" PAN


Janusz Kindler, Dorota Pusłowska-Tyszewska, Andrzej Tyszecki, Sylwester Tyszewski
Planowanie gospodarowania wodami na obszarze dorzeczaAndrzej Tyszecki
Udział społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami dorzecza


Przemysław Kułakowski, Witold Domek
Dostosowanie sieci monitoringu jakości wód w Polsce do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena jakości wód, organizacja sieci laboratoriów, zapewnienie jakości wyników


Rafał Miłaszewski
Analizy ekonomiczne w planach gospodarowania wodami dorzecza

Witold Lenart
Boczna szpalta


KOMISJA OOS
Protokół z plenarnego posiedzenia Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko w Szczecinie w dniu 6 czerwca 2005 roku 36


Ryszard Kozakiewicz, Jerzy Mikołajczak
II Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska, Kraków 2005

Michał Behnke
Prawnik odpowiada
Przeczytaj fragment

Paweł Dobak
Waloryzacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb planowania przestrzennego

Artur Kawicki
Nowe problemy z oceną oddziaływania na środowisko dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
Przeczytaj fragment

Małgorzata Landsberg-Uczciwek
Potencjalne ograniczenia w rozwoju produkcji zwierzęcej w województwie zachodniopomorskim

Bogna Czajka
Omówienie zmian Prawa ochrony środowiska i Prawa wodnego

Przegląd publikacji
M. Bar, J. Jendrośka: Proces inwestycyjny a ochrona środowiska. Praktyczny poradnik prawny
Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym